Burstcoin Faucet


Donations

Faucet received 705,400.7208 BURST from 915 accounts.

BURST-Z7AL-ER7M-JVDS-GJLG9 - 23,915.2777 BURST
BURST-HB8A-NHA3-RRUT-DVM8F - 10,000 BURST
BURST-ACGB-YGHQ-G9ZL-5XD7U - 38,004 BURST
BURST-LUXE-RED2-G6JW-H4HG5 - 326,999 BURST
BURST-RDCS-CFLJ-WFFF-9DLNY - 1,001 BURST
BURST-JLJT-JFUV-9UPQ-CGDYB - 1,167.4221 BURST
BURST-KKZA-XK7H-8YZ5-BKR87 - 20,000 BURST
BURST-HUZ7-Y4X5-HPK9-5TXRH - 9,001.6732 BURST
BURST-GVDF-8G3T-AVUV-D44NG - 5,000 BURST
BURST-DRY4-5Y27-UYDW-7956D - 60,000 BURST
BURST-XHQ2-VKF8-X82E-BN3DM - 2,008 BURST
BURST-YZJ6-LYBY-WAC6-BQYGC - 1,000 BURST
BURST-QUZQ-LMPD-KBWS-EC5FT - 2,203.6007 BURST
BURST-ZPPL-BV2U-VVZN-8DJX7 - 1,285.7662 BURST
BURST-SDAC-FFUD-SMCB-D3Q74 - 17,505 BURST
BURST-VE6P-5X4A-B82Q-36YX5 - 1,000 BURST
BURST-4MKT-LBA6-LY4V-8YAGG - 139,535.6994 BURST
BURST-ELS2-YSNB-X76R-CCD9M - 1,440.83 BURST
BURST-KZQV-7L7K-89K6-HXFGP - 35,359.1382 BURST
BURST-RXNN-UAZZ-9Q7Z-3BE5N - 1,146.9743 BURST
Other accounts - 7,827.3393 BURSTClaims

Faucet sent 567,297.05 BURST to 45,599 accounts.

1x BURST-DAUS-BVE7-BQVA-DXRRX - 0.05 BURST
1x BURST-GSLS-ALRF-9XQV-GA47W - 0.05 BURST
1x BURST-NW24-E768-ZMZR-AMB2M - 0.05 BURST
1x BURST-KH4N-N499-RB86-8J26R - 0.05 BURST
1x BURST-53P4-WQVZ-L2RK-EG95U - 0.05 BURST
1x BURST-R5CG-8YA5-AFQK-F5UFN - 0.05 BURST
1x BURST-Z3AW-S6KC-8WV9-GKFMX - 0.05 BURST
1x BURST-9MPW-9SCJ-PMTN-938CW - 0.05 BURST
1x BURST-AG5R-6E5H-DCCW-B8M7P - 0.05 BURST
1x BURST-8K8A-ACYJ-JXFM-5VDFX - 0.05 BURST
1x BURST-TD2Y-G647-E7QB-H66CX - 0.05 BURST
1x BURST-2SYF-Q2YX-M7H2-6QFXD - 0.05 BURST
1x BURST-DX9N-VSTX-TJZG-DFKM6 - 0.05 BURST
1x BURST-J3GZ-V3LX-TG7P-74HHK - 0.05 BURST
1x BURST-7UBF-U2NA-B2CN-BYKT8 - 0.05 BURST
1x BURST-PQ6M-TGFS-TC87-67727 - 0.05 BURST
1x BURST-HQMZ-6XFC-WQAP-7QVQ2 - 0.05 BURST
1x BURST-7FZC-NKKL-QFNA-3B5UG - 0.05 BURST
1x BURST-VS87-XCCY-X88H-CYCMW - 0.05 BURST
1x BURST-E2F9-ZQ5A-LWWR-3EZLY - 0.05 BURST
1x BURST-L9G4-UQ5Q-LLM9-36286 - 0.05 BURST
1x BURST-WYTP-MMCS-USNA-FA8G4 - 0.05 BURST
1x BURST-MD6A-X6X7-8MT7-4LY8D - 0.05 BURST
1x BURST-LDYS-9GJH-7DCD-93A98 - 0.05 BURST
1x BURST-5XCH-2TA6-GYN2-54RGN - 0.05 BURST
1x BURST-U9YA-KVWP-UU9E-EPGME - 0.05 BURST
1x BURST-96ZH-4ZXT-AHLA-7VW6X - 0.05 BURST
1x BURST-2HVV-J22U-2ZC3-8MWEX - 0.05 BURST
1x BURST-NYAK-F3PK-8S8Q-GQTZR - 0.05 BURST
1x BURST-LZNQ-HVED-783F-CREFM - 0.05 BURST
1x BURST-TURG-FMD8-9TNW-38FRY - 0.05 BURST
1x BURST-9RUX-F6UD-43LL-EMSYZ - 0.05 BURST
1x BURST-AGYV-FT6S-27W9-5XQDC - 0.05 BURST
1x BURST-HNCN-UA4C-3KJW-CZDM2 - 0.05 BURST
1x BURST-AVJK-VM8X-HAJ5-29FM4 - 0.05 BURST
1x BURST-QYKY-NVD7-NGZW-643JJ - 0.05 BURST
1x BURST-QKQ7-H7D8-MDVQ-EDUDD - 0.05 BURST
1x BURST-7WXW-WW5F-W5MK-G4K35 - 0.05 BURST
1x BURST-46HJ-YZQK-4LAX-BGZE6 - 0.05 BURST
1x BURST-R7BV-YMCP-JBTR-BS7W2 - 0.05 BURST
1x BURST-LTA8-7ZUR-4CKY-EJ4N8 - 0.05 BURST
1x BURST-885B-BB3U-DAK4-6N95D - 0.05 BURST
1x BURST-JNCL-7V4G-FPYQ-8S3SX - 0.05 BURST
1x BURST-KT2F-L8TA-DLBE-68B8Q - 0.05 BURST
1x BURST-QGYU-ZTBG-9LQL-27PCJ - 0.05 BURST
1x BURST-ZZSL-8GRB-RP3Z-FQLV8 - 0.05 BURST
1x BURST-CZ5D-QQ5A-VU3J-86Y75 - 0.05 BURST
1x BURST-PTAZ-HRZQ-B898-DZFRU - 0.05 BURST
1x BURST-6B6C-Z5PZ-5BHE-8FRT4 - 0.05 BURST
1x BURST-DNMA-AKKD-9GQT-25E83 - 0.05 BURST
1x BURST-QDFS-UUTZ-CNPW-5D78B - 0.05 BURST
1x BURST-4MJY-3JSM-9DSF-BUR57 - 0.05 BURST
1x BURST-MCNV-ADPK-V7EZ-4Z8AX - 0.05 BURST
1x BURST-ZF2Q-KRHM-GGJF-CGJFU - 0.05 BURST
1x BURST-FNVV-72J8-FBNS-AYA4D - 0.05 BURST
1x BURST-T93Q-BUVU-4FUH-88PX3 - 0.05 BURST
1x BURST-XCRN-KF7J-MV82-ELQLF - 0.05 BURST
1x BURST-BJHR-3L3F-WPAK-7G9Z9 - 0.05 BURST
1x BURST-9DR9-BD6C-SX5S-GHLRH - 0.05 BURST
1x BURST-UU3W-M8Y6-2KXL-FXPNV - 0.05 BURST
1x BURST-5DVU-8B5R-VQQE-3QQ7B - 0.05 BURST
1x BURST-YD94-GGK6-DVG6-GQ7SX - 0.05 BURST
1x BURST-DSP8-8YYX-YABE-2LSBY - 0.05 BURST
1x BURST-WV7N-8FU6-TXTT-5JE9K - 0.05 BURST
1x BURST-2BPA-E546-8HT3-7RG8Z - 0.05 BURST
1x BURST-8TY6-5ARR-E8PD-EPEF8 - 0.05 BURST
1x BURST-5FET-3W66-XZ9A-488MG - 0.05 BURST
1x BURST-LB39-5QS6-AH55-CCNYZ - 0.05 BURST
1x BURST-7UWN-CYX6-PNSP-6TJFR - 0.05 BURST
1x BURST-2DYR-6PY9-EQQK-8WDYF - 0.05 BURST
1x BURST-JACJ-3XJE-DYZB-FGWTL - 0.05 BURST
1x BURST-BF9S-7LYT-JZ3T-23H4W - 0.05 BURST
1x BURST-RS7Q-MS27-2RBN-7V9ML - 0.05 BURST
1x BURST-JE8N-VLVV-QKD5-73YU7 - 0.05 BURST
1x BURST-HBYL-2AW2-E27M-9332D - 0.05 BURST
1x BURST-LZYK-Q6KV-3PWZ-DTQGY - 0.05 BURST
1x BURST-L47W-XSKH-HAXW-6FUNU - 0.05 BURST
1x BURST-UVMY-GSHP-8QS2-BYQR2 - 0.05 BURST
1x BURST-6V4N-2JSJ-8GKJ-6SBZP - 0.05 BURST
1x BURST-3554-JK2Q-C6RA-3JSDR - 0.05 BURST
1x BURST-NJJJ-5EMZ-R7FG-C8S3P - 0.05 BURST
1x BURST-A35L-QMAR-JQHC-E9JA7 - 0.05 BURST
1x BURST-UZTX-N9UE-W6RC-HQDCS - 0.05 BURST
1x BURST-LA2D-HJMB-C8XD-6AUXX - 0.05 BURST
1x BURST-3R3K-B23L-YMYB-HHGP6 - 0.05 BURST
1x BURST-FM9A-72A7-EZMV-4NNU9 - 0.05 BURST
1x BURST-U4SA-HYYD-VVYA-39F7D - 0.05 BURST
1x BURST-QJML-95AM-JTM7-6WBYY - 0.05 BURST
1x BURST-XYD5-6QXK-5FVF-F58YU - 0.05 BURST
1x BURST-QDAH-E4P8-ZARK-78ML7 - 0.05 BURST
1x BURST-3VPW-NC2C-AHZW-D2WRV - 0.05 BURST
1x BURST-VJF8-HVQL-7SM4-AYJEZ - 0.05 BURST
1x BURST-6YJN-2NT5-VKL9-8VV59 - 0.05 BURST
1x BURST-KERV-REVS-GZDA-HVDNQ - 0.05 BURST
1x BURST-YYCZ-D9BY-RNKP-2LVFU - 0.05 BURST
1x BURST-88Z8-PCSQ-WDWP-4W4NJ - 0.05 BURST
1x BURST-5F89-PEQE-5PQS-92YPG - 0.05 BURST
1x BURST-E5ZA-2MDL-5YXS-8WL4E - 0.05 BURST
1x BURST-MJXW-BPMZ-J753-3GSLN - 0.05 BURST
1x BURST-H54J-3UBE-5L4A-F7KAK - 0.05 BURST
1x BURST-GV6M-33EW-UZAH-EJWUY - 0.05 BURST
1x BURST-3MMA-3LNQ-LCGG-HQDBU - 0.05 BURST
1x BURST-JRYX-KLKL-X5G5-DKXQW - 0.05 BURST
1x BURST-AYTC-8N8P-PNMT-6MXTV - 0.05 BURST
1x BURST-KFZJ-NAFV-2FBL-5BVFD - 0.05 BURST
1x BURST-FW8Y-LZW6-QQ3F-B85ZN - 0.05 BURST
1x BURST-UBWS-NZUG-2YZU-72C9D - 0.05 BURST
1x BURST-EA6P-QW3M-HFCR-FR53H - 0.05 BURST
1x BURST-FSHZ-JSK2-T9T3-HTZTH - 0.05 BURST
1x BURST-MHN4-H4KS-FN45-4FQ33 - 0.05 BURST
1x BURST-QTLD-B3RN-N9BB-8X7GQ - 0.05 BURST
1x BURST-EFKT-EML9-WUCB-GEWQD - 0.05 BURST
1x BURST-PA9H-ZGFV-2GVA-26UGJ - 0.05 BURST
1x BURST-45UY-ZNXV-4SRL-6H7S8 - 0.05 BURST
1x BURST-9K9W-BYS3-6JYA-AL4NS - 0.05 BURST
1x BURST-E5PD-5U6G-XAT8-9GKT3 - 0.05 BURST
1x BURST-4E5Z-D3FC-FUPT-DJEAQ - 0.05 BURST
1x BURST-5SAV-CK5U-736F-3YPEM - 0.05 BURST
1x BURST-9PKU-TZLF-7VZE-7UJFE - 0.05 BURST
1x BURST-JTU4-TWKZ-Q35X-A3K56 - 0.05 BURST
1x BURST-NYSW-9PGY-6G72-3LXZH - 0.05 BURST
1x BURST-TYNS-KH4P-SGYX-BRWMD - 0.05 BURST
1x BURST-DNC7-2ME3-SQ7P-6GQ3G - 0.05 BURST
1x BURST-SJAQ-NSAY-QWXG-9KWPS - 0.05 BURST
1x BURST-DMQM-5PP2-7MTJ-252EZ - 0.05 BURST
1x BURST-SLZU-UGYN-GGJM-H34GB - 0.05 BURST
1x BURST-8ZBL-PGH7-DHE8-EF54M - 0.05 BURST
1x BURST-TJP6-2Z9L-868T-8JLWL - 0.05 BURST
1x BURST-LFMS-XKN4-WLPD-3BR92 - 0.05 BURST
1x BURST-DJZA-H56B-F28H-8ZRWY - 0.05 BURST
1x BURST-MRVZ-K2S8-N529-7UKW8 - 0.05 BURST
1x BURST-6KY6-FBE7-78HU-2QRXA - 0.05 BURST
1x BURST-9TZT-ECLP-J4AV-9GW9Q - 0.05 BURST
1x BURST-XDUP-5656-QTVD-3GRQH - 0.05 BURST
1x BURST-73DW-UE5P-FLWV-EVVNS - 0.05 BURST
1x BURST-WUDU-2E2T-8TNA-8GXE9 - 0.05 BURST
1x BURST-EVBK-PVHY-NTD6-HYRK7 - 0.05 BURST
1x BURST-QLV2-3Q8U-LDFG-5PECK - 0.05 BURST
1x BURST-7C7E-AFL3-NUMM-HRR96 - 0.05 BURST
1x BURST-2ZM7-SRNG-LQDL-3V3XW - 0.05 BURST
1x BURST-V864-VTTV-2T6V-D4W36 - 0.05 BURST
1x BURST-CJPA-72SX-MUMR-35EKE - 0.05 BURST
1x BURST-YXD6-ARMC-4MFC-7FLKK - 0.05 BURST
1x BURST-JF39-BC5Y-M4JE-HG34P - 0.05 BURST
1x BURST-YWA6-NU2A-HU2G-2LLAK - 0.05 BURST
1x BURST-5ES5-FZUY-EL2Y-693SH - 0.05 BURST
1x BURST-RXZ2-56CX-2MZC-3LEPU - 0.05 BURST
1x BURST-FKPR-N8YN-9B36-27SGH - 0.05 BURST
1x BURST-78XZ-F8MZ-H98Y-DAH2J - 0.05 BURST
1x BURST-3SEP-XQDE-N2WJ-93SAQ - 0.05 BURST
1x BURST-HVW3-5XQZ-245T-68PAK - 0.05 BURST
1x BURST-F5MU-SHQ7-XKGD-FCVVG - 0.05 BURST
1x BURST-2SJF-AD2Q-FH9Q-8WHQ8 - 0.05 BURST
1x BURST-Z939-AWFM-NBQ5-FCAB2 - 0.05 BURST
1x BURST-MDKE-SHDG-UXPA-658YM - 0.05 BURST
1x BURST-CNND-8J7N-38C9-B5DST - 0.05 BURST
1x BURST-S3J5-CCSG-AKMM-G5FTR - 0.05 BURST
1x BURST-YJZF-7WDM-LF9K-7F7K4 - 0.05 BURST
1x BURST-KLH9-ADQJ-8LLJ-EC94T - 0.05 BURST
1x BURST-GC3Y-MVAD-5U42-7EHZ8 - 0.05 BURST
1x BURST-4EUQ-LNHX-S2WM-H2Q7V - 0.05 BURST
1x BURST-UY9A-7UFS-LZXL-7HVNQ - 0.05 BURST
1x BURST-L7ZM-PZ5L-WGNC-H6DH4 - 0.05 BURST
1x BURST-XETU-L854-DDMQ-ATVA5 - 0.05 BURST
1x BURST-SP4G-54RK-VVFZ-GTDCB - 0.05 BURST
1x BURST-LBCS-526U-8M7V-EQ826 - 0.05 BURST
1x BURST-FAB2-9A3B-278E-EQQJ5 - 0.05 BURST
1x BURST-A6QW-R4DD-BWNX-96FWG - 0.05 BURST
1x BURST-4KDA-K5J7-CBUL-FDBK3 - 0.05 BURST
1x BURST-5MGV-ST3H-FQQR-6DJF9 - 0.05 BURST
1x BURST-HN2K-EBA8-A9AS-7YXZC - 0.05 BURST
1x BURST-6QUZ-EXSF-DXYZ-2ULGU - 0.05 BURST
1x BURST-G3B8-5T26-82C9-7CQTZ - 0.05 BURST
1x BURST-CT3M-4NL2-XLAR-AJ64L - 0.05 BURST
1x BURST-XN5C-SYSE-PCSS-HB5JT - 0.05 BURST
1x BURST-6U97-UKHM-VPNL-CTMTN - 0.05 BURST
1x BURST-ZUYK-YTNR-Q2R8-82ZGX - 0.05 BURST
1x BURST-2ET2-B46S-UQ4A-9SJ9M - 0.05 BURST
1x BURST-3F4R-FWD4-AJC8-BMCYH - 0.05 BURST
1x BURST-VHDX-JDW3-7WKV-CMUQH - 0.05 BURST
1x BURST-UM9H-M7EH-P3SE-DFZ2J - 0.05 BURST
1x BURST-MHEM-7TXW-9RKW-5CD94 - 0.05 BURST
1x BURST-DVBK-9XP3-6KGA-FGAKU - 0.05 BURST
1x BURST-YUKM-CP7E-MJTH-ERGQJ - 0.05 BURST
1x BURST-5PFU-YTV5-WPJG-ES7BG - 0.05 BURST
1x BURST-DQCM-QCWE-MKTJ-BX7LH - 0.05 BURST
1x BURST-Y7EX-A3QS-K8LT-3NBLB - 0.05 BURST
1x BURST-Z5W5-3UG3-B24R-2WR2N - 0.05 BURST
1x BURST-TUXG-54WC-HV4V-FUMLB - 0.05 BURST
1x BURST-3DLN-7KCF-W5TB-CKUHC - 0.05 BURST
1x BURST-SGXA-HAR5-6QSY-5TCRA - 0.05 BURST
1x BURST-QSYJ-5FXK-TFGC-7NHVH - 0.05 BURST
1x BURST-CLFM-WU47-RC4V-3MPGE - 0.05 BURST
1x BURST-DCLR-SPBP-K98H-HUNHV - 0.05 BURST
1x BURST-UK37-UY6P-35TJ-FVAM5 - 0.05 BURST
1x BURST-K298-NU5Z-NCHZ-29G39 - 0.05 BURST
1x BURST-TP3T-ZTS5-LA3B-CV79D - 0.05 BURST
1x BURST-MW3C-QEK9-6234-A9JLS - 0.05 BURST
1x BURST-VXGQ-KURN-SR4W-CLZL4 - 0.05 BURST
1x BURST-LPTS-9492-LNAJ-4SEJ9 - 0.05 BURST
1x BURST-HW4F-HALM-FD92-AKXDU - 0.05 BURST
1x BURST-DJAN-QGF2-2ZCV-DYE2D - 0.05 BURST
1x BURST-LRQ7-4PTP-XPV5-BN4FT - 0.05 BURST
1x BURST-VSFE-MWT9-BLBU-8GFUF - 0.05 BURST
1x BURST-DUXA-FGG6-Q9BT-7B3T8 - 0.05 BURST
1x BURST-8BA2-3L7S-GTH6-7LVCB - 0.05 BURST
1x BURST-N76R-9YCB-8QMC-FJH7V - 0.05 BURST
1x BURST-ZYUA-426T-8BKG-746PC - 0.05 BURST
1x BURST-68ZZ-959R-DJU6-DAMQJ - 0.05 BURST
1x BURST-ZB8T-W323-FWQB-DT2ZL - 0.05 BURST
1x BURST-DWLV-DAE6-3CQC-FDG38 - 0.05 BURST
1x BURST-CWFP-JD3L-S7JS-8GFV8 - 0.05 BURST
1x BURST-J28D-QSZ2-PHWV-3E6JL - 0.05 BURST
1x BURST-YWPD-EM9S-7GDZ-929DN - 0.05 BURST
1x BURST-QWYR-CNYM-YATY-7JEKD - 0.05 BURST
1x BURST-BY7L-TS7F-MKQ8-5Q68W - 0.05 BURST
1x BURST-WZL3-QX3S-LGFT-539QM - 0.05 BURST
1x BURST-24CY-S3L4-AYNX-93C3D - 0.05 BURST
1x BURST-7SSR-53FY-4ENQ-7KVLE - 0.05 BURST
1x BURST-CNZK-KHQJ-DYJ9-9WBYY - 0.05 BURST
1x BURST-CE7Z-U5U6-P6FP-GERAG - 0.05 BURST
1x BURST-PUNF-4K4Z-R9ZB-8UC88 - 0.05 BURST
1x BURST-L3NC-HZYL-BG8B-5CHDQ - 0.05 BURST
1x BURST-LJ2E-WHHT-37Z6-EQMAT - 0.05 BURST
1x BURST-4MCH-99H9-U557-AYJUS - 0.05 BURST
1x BURST-77JV-9EV3-2ZHM-5LZNA - 0.05 BURST
1x BURST-BWVK-ER55-JZYN-AT74A - 0.05 BURST
1x BURST-HYTV-73AL-7WFS-8P2Z8 - 0.05 BURST
1x BURST-9AFM-LNDZ-7MF5-5BBUG - 0.05 BURST
1x BURST-RUMK-6FBD-4GW5-EBWCU - 0.05 BURST
1x BURST-E84W-7NCS-Q3QX-29SMJ - 0.05 BURST
1x BURST-ZGGZ-2WFN-DYFB-D2HUS - 0.05 BURST
1x BURST-2HTW-BPYK-7AGZ-3D2WV - 0.05 BURST
1x BURST-B2HS-6NQS-4E4H-AT64F - 0.05 BURST
1x BURST-NKW4-23HF-VMGD-966CT - 0.05 BURST
1x BURST-72WX-VBCN-WNXT-FYEFU - 0.05 BURST
1x BURST-R9ZX-J4VH-EDEP-5L5G9 - 0.05 BURST
1x BURST-ESTF-RW48-7NUE-3UD3D - 0.05 BURST
1x BURST-NBMV-GNAY-D85U-2AC8B - 0.05 BURST
1x BURST-BMPY-R6YD-B83R-BTKQE - 0.05 BURST
1x BURST-QFMY-35S6-43EQ-G8433 - 0.05 BURST
1x BURST-2T59-XLHR-L6Q2-HGRD3 - 0.05 BURST
1x BURST-EYC5-DKC7-A2P6-BF5PW - 0.05 BURST
1x BURST-T29C-DCER-38DW-9CTYR - 0.05 BURST
1x BURST-MLE9-GMDS-GWVV-EY7SE - 0.05 BURST
1x BURST-HB2A-3UCL-CZ62-HYUFN - 0.05 BURST
1x BURST-TDN5-9D9T-3ETU-2DJBJ - 0.05 BURST
1x BURST-CVS7-ATTU-CMVM-26KVH - 0.05 BURST
1x BURST-2MMH-VBAX-9VVN-ECJ23 - 0.05 BURST
1x BURST-DHXV-DAWM-WUNC-DCJTR - 0.05 BURST